humor

ŽELIM DA UMIRUĆI SLOVAČKI AFORIZAM USTANE IZ PEPELA – INTERVJU SA MILANOM KUPECKIMŽELIM DA UMIRUĆI SLOVAČKI AFORIZAM USTANE IZ PEPELA INTERVJU SA MILANOM KUPECKIMHumorista Milan Kupecki je dugogodišnji, iskusan, ali i poznati slovački publicista, ne samo na polju savremene humoristike, koja je prekrivena korovom, već dugi niz godina radi u nekoliko nacionalnih časopisa i u kratkom periodu i u Novom Roháču gde je bio i glavni urednik. Autor je pet humorističkih knjiga koje je objavio kako kaže sada pri kraju svog života, uz doprinos Književnog fonda i nekoliko vodećih slovačkih karikaturista i preduzetnika. Sada radi na drugoj knjizi pod nazivom  ,,Ako sme válčili za socializmu.". Danas, kao penzioner, upravlja satirično - humorističkim internet portalom Humorikon, s kojim je naš Šipak počeo saradnju. Ovom prilikom smo ga intervjuisali ...

ŠIPAK: Gospodine Kupecki, možete da nam ukratko opisati  vaš slovački Humorikon?

KUPECKI: Veb sajt pod nazivom HUMORIKON.SK vodi Gradsko udruženje Chýrnik – novine tolerancije. Odlučili smo da ga postavimo, jer slovački humor i satira, posebno profesionalni i kultivisani, u našoj zemlji, nisu prisutni. Karikaturisti i pisci nemaju mesta za objavljivanje svojih radova jer je prostor za ovaj žanr povremeno ili u retkim situacijama prisutan na stranicama nekih štampanih medija, koji su samo komercijalni napori, bez plaćanja honorara ili kao ukrašavanje novogodišnjih stranica, koje mnogi autori, posebno karikaturisti odbijaju. Osim toga, vlasnici medijskih kuća nemaju mesto na svom sajtu za takav žanr i druge informacije o humoru (događaji, takmičenja, nagrade). Pojavljuju se samo vicevi, koji imaju anonimne autore i često se ponavljaju. U Slovačkoj zaostajamo u tom pogledu. Cilj HUMORIKON-a je da postanu slobodne internet novine koje će pomoći da se ovaj žanr uzdigne i sačuva i bude primer i prilika u isto vreme, posebno za mlade autore, i podstakne ih na akciju. Zato što stari autori tzv. "roháčovci" polako izumiru i mnogi mladi ljudi više ne znaju šta je esej, humoreska, fejton, epigram ili aforizam. Ako ima i nekoliko duhovitih događaja, kao što su Kremnické gagy, Frašťacký tŕň, Novomestský osteň, Bumerang i ostale, mnogo više ima angažovanja od stranih nego domaćih autora. A to se odnosi i na medije. Uspostavljanjem ovog sajta i rada sa njim, počeli smo 1. januara ove godine i imamo skoro sedam hiljada posetilaca. Nažalost, mi nismo dobili sredstva od  Ministarstva za kulturu. Tako u Humorikonu nudimo saradnju na polju humora i satire svima, pa čak i autorima  početnicima ovog žanra, bilo da su to pisci ili karikaturisti, ili drugi ljudi sa smislom za humor i satiru.

ŠIPAK: Možete li nam reći nešto o svom književnom radu?

KUPECKI:  Ja sam dugogodišnji, iskusni i poznati publicista, ne samo u oblasti savremenog duhovitog, rastućeg polja, već dugi niz godina radim u nekoliko nacionalnih časopisa i u satiričko-humorističkom nacionalnom časopisu Nový Roháč, gde sam kratko bio glavni urednik. Kao glavni urednik, pored izveštaja, intervjua, vesti i drugih žanrova ozbiljnog i uglednog novinarstva, pisao sam i fonografe, humoreske, a najviše od svega fokusiram se na kratke književne žanrove (aforizme). Svoje priloge predstavljam više od 60 godina u raznim štampanim i elektronskim medijima. U prošlosti sam najviše doprinosio radiju za vikend i pripremao sam novogodišnje programe, koji su u to vreme bili poznati u Slovačkoj - ,,banskobystrický Sobotník, košický Maratón, Variácie a Nedeľná Zákruta." Moji prilozi, posebno aforizmi, pojavili su se u bivšem socijalističkom satirično-humorističkom časopisu Roháč. Autor sam pet duhovitih knjiga. Cenim nagradu Humoris (pazite, ne Honoris) causa, i pošto sam se preselio iz rodnih Šurana u Nove Zamki, gde žive i građani mađarske nacionalnosti, objavio sam dvojezične regionalne novine Chýrnik - Hírnok. Humorikon radimo iz entuzijazma a tehničke stvari i popravke plaćamo od svojih penzija. Autori rade bez honorara. Sada radim na drugoj knjizi, "Ako sme válčili za socialzmu", u kojoj opisujem u šaljivom preterivanju i visoko upečatljivom i duhovitom obliku moj dugogodišnji urednički rad i iskustvo, kao i neke od svojih vlastitih priča koje sam iskusio tokom, možda, doživotnog uredničkog rada.

ŠIPAK: Uporedite klimu za pisanje aforizama i satire u Slovačkoj – pre i nakon ulaska u EU ...

KUPECKI: Ne vidim nikakvu razliku, šta više, nakon ulaska u EU i uvođenjem evra je mnogo gore u našoj zemlji nego ranije. Naročito, se političari boje da je satira kao đavo svete vode, jer je  "gore" najviše "prljavo". Štaviše, stari autori umiru, a mladi ih ne mogu zameniti jer nemaju gde objavljivati, upoređivati i učiti ... Upravo zato smo stvorili Humorikon i ponudili priliku. Ali u današnjim ekonomskim vremenima, ovoj lakoj muzi jedva da se neko posvećuje kao amater, ali nikako se  profesionalno ne može zarađivati za život.

ŠIPAK: Kakva je vaša međunarodna saradnja?

KUPECKI:  Ovo pitanje me je iznenadilo i čini mi se kao šala. Kao udruženje građana nismo subvencionirani sa Zapada, od država koje imaju ovde poslovne, privatizacione, vojne i druge interese. Mi nismo finansijski podržani, poput mnogih multinacionalnih kompanija. Takva prva saradnja karakteristična je za vaš Šipak, a objavljujemo i priloge poljskih, mađarskih i posebno čeških autora, jer se dobro poznajemo, jer smo živeli u zajedničkoj državi  dugi niz godina.

ŠIPAK: Koji su vaši sledeći planovi?

KUPECKI:  Želim da umirući slovački humor ustane iz pepela i pomoću Humorikona da postane uočljiviji  sve dok me zdravlje služi i moj ovozemaljski život se ne završi.
                                                        Hvala Vam za razgovor!

Redakcija Šipka
Intervju vodila i sa slovačkog prevela: Ana Časar


*********************************************************************


CHCEM SOVIET SLOVENSKÝ AFORISE Z PEPELU - ROZHOVOR S MILANOM KUPECKIMOM
CHCEM SOVIET SLOVENSKÝ AFORISE Z PEPELU - ROZHOVOR S MILANOM KUPECKIMOM


Humorista Milan Kupecki je dlhoročným, skúseným, ale aj známym slovenským publicistom, a to nielen v oblasti súčasného humoru, pokrytého burinami, ale už dlhé roky pracuje v niekoľkých národných časopisoch av krátkom časovom období av Novom Rohači, kde bol tiež šéfredaktorom. Je autorom piatich humorných kníh, ktoré vydal na konci svojho života, s príspevkom Literárneho fondu a niekoľkých popredných slovenských karikatúr a podnikateľov.Teraz pracuje na inej knihe s názvom  „Ak môžete hlasovať za socializmus.“ Dnes ako dôchodca riadi satirický humorný internetový portál Humorikon, s ktorým náš partner začal spoluprácu. Pri tejto príležitosti sme s ním urobili rozhovor ...

ŠIPAK: Pán Kupecki, môžete stručne opísať  svoj slovenský humorikon?

KUPUJÚCI: Webovú stránku s názvom HUMORIKON.SK prevádzkuje Ončianské združenie Chýrnik - noviny tolerancie. Rozhodli sme sa to nastaviť, pretože slovenský humor a satira, najmä profesionálna a kultivovaná, nie sú v našej krajine prítomné. Karikaturisti a spisovatelia nemajú miesto na publikovanie svojich diel, pretože priestor pre tento žáner je príležitostne alebo v zriedkavých situáciách prítomný na stránkach niektorých tlačových médií, ktoré sú len komerčným úsilím, bez zaplatenia poplatkov alebo ako ozdoba novoročných stránok, ktoré mnohí autori, najmä karikaturisti, odmietajú. Okrem toho vlastníci médií na svojich stránkach nemajú miesto pre taký žáner a ďalšie informácie o humore (udalosti, súťaže, ceny). Objavujú sa iba vtipy, ktoré majú anonymných autorov a často sa opakujú. Na Slovensku v tomto smere zaostávame. Cieľom spoločnosti HUMORIKON je stať sa bezplatnými internetovými novinami, ktoré pomôžu tomuto žánru zvýšiť a zachovať a zároveň byť príkladom a príležitosťou, najmä pre mladých autorov, a povzbudiť ich k činom. Pretože starí autori tzv.„roháčovci“ pomaly vymizli a mnoho mladých ľudí už nevie, čo je to esej, humorný film, fayton, epigram alebo aforizmus. Ak existuje niekoľko zábavných podujatí, ako sú Kremnické gagy, Frašťacký tŕň, Novomestský osteň, Bumerang a ďalšie, oveľa viac sa angažuje u zahraničných ako domácich autorov. A to platí aj pre médiá. Vytvorením tejto stránky a prácou s ňou sme začali tento rok 1. januára a máme takmer 7 000 návštevníkov. Finančné prostriedky sme, žiaľ, nedostali pomaly miznú a mnoho mladých ľudí už nevie, čo je to esej, humorný, feferón, epigram alebo aforizmus. Ak existuje niekoľko zábavných podujatí, ako sú Kremnické gagy, Frašťacký tŕň, Novomestský osteň, Bumerang a ďalšie, oveľa viac sa angažuje u zahraničných ako domácich autorov. A to platí aj pre médiá. Vytvorením tejto stránky a prácou s ňou sme začali tento rok 1. januára a máme takmer 7 000 návštevníkov.Finančné prostriedky sme, žiaľ, nedostali pomaly miznú a mnoho mladých ľudí už nevie, čo je to esej, humorný, feferón, epigram alebo aforizmus. Ak existuje niekoľko zábavných podujatí, ako sú Kremnické gagy, Frašťacký tŕň, Novomestský osteň, Bumerang a ďalšie, oveľa viac sa angažuje u zahraničných ako domácich autorov. A to platí aj pre médiá. Vytvorením tejto stránky a prácou s ňou sme začali tento rok 1. januára a máme takmer 7 000 návštevníkov.Finančné prostriedky sme, žiaľ, nedostali Ministerstvo kultúry. Tak v Humorikone ponúkame spoluprácu v oblasti humoru a satiry pre všetkých, dokonca aj autorov   začiatočníkov tohto žánru, či už sú to spisovatelia alebo karikaturisti, alebo iní ľudia so zmyslom pre humor a sýtosť.

ŠIPAK: Môžete nám povedať o svojej literárnej práci?

kupecká:  Som dlhoročný, skúsený a známy publicista, a to nielen v oblasti moderného, ​​vtipného, ​​rastúceho odboru, ale už mnoho rokov pracujem v niekoľkých národných časopisoch a v satiricky humorných národných novinách Nový Roháč, kde som bol krátko šéfredaktorom. Ako šéfredaktorka som okrem správ, rozhovorov, novín a iných žánrov serióznej a rešpektovanej žurnalistiky napísala aj fonogramy, vtipné a najviac sa zameriavam na krátke literárne žánre (aforizmy). Svoje príspevky zastupujem viac ako 60 rokov v rôznych tlačových a elektronických médiách. V minulosti som väčšinou prispieval do víkendového rádia a pripravoval som novoročné programy, ktoré boli v tom čase známe na Slovensku - „banskobystrický Sobotník, košický Maratón, Variácie a Nedeľná Zákruta“. Moje príspevky, najmä aforizmy, objavili sa v bývalom socialistickom satiricky humornom časopise Roháč.Napísal som päť vtipných kníh. Oceňujem humoris (pozor, nie Honoris) kauzus, a keďže som sa presťahoval z rodného Šuranu do Novej Zamky, kde žijú občania maďarskej národnosti, vydal som dvojjazyčné regionálne noviny Chýrnik - Hírnok. Humor je vyrobený z nadšenia a technických vecí a oprávČakáme na naše dôchodky . Autori pracujú bez poplatkov. Teraz pracujem na inej knihe "Ak môžete byť za socializmus ", v ktorej opisujem humorným nadhľadom a veľmi pôsobivým a vtipným spôsobom svoju dlhoročnú redakčnú prácu a skúsenosti, ako aj niektoré z mojich vlastných príbehov, ktoré som zažil počas, možno celoživotného vydávania. práce.

ŠIPAK: Porovnajte klímu pre písanie aforizmov a satiry na Slovensku - pred a po vstupe do EÚ ...

KUPECKI: Nevidím žiadny rozdiel, čo viac, po vstupe do EÚ a zavedení eura je v našej krajine oveľa horšie ako predtým. Najmä politici sa obávajú, že satira je ako svätá voda diabla, pretože  "hory" sú najviac "špinavé". Navyše, starí autori zomierajú a mladí ľudia ich nemôžu nahradiť, pretože nemajú miesto na publikovanie, porovnanie a učenie sa ... Preto sme vytvorili Humoricon a ponúkli príležitosť. Ale v dnešných ekonomických časoch je táto hudba, ktorá sa dá ľahko sledovať, sotva koncipovaná ako amatérska, ale v žiadnom prípade nemôže   profesionálne zarábať na živobytie.

ŠIPAK: Aká je vaša medzinárodná spolupráca?

KUPECKI:  Táto otázka ma prekvapila a vyzerá to ako vtip. Ako združenie občanov nie sme dotovaní zo Západu, z krajín, ktoré tu majú obchodné, privatizačné, vojenské a iné záujmy.Nie sme finančne podporovaní, rovnako ako mnoho nadnárodných spoločností. Takáto prvá spolupráca je pre váš Šipak charakteristická a zverejňujeme aj príspevky poľských, maďarských a najmä českých autorov, pretože sme známy, pretože sme žili v spoločnej krajine už mnoho rokov.

ŠIPAK: Aké máš ďalšie plány?

KUPECKI: Chcem umierať slovenský humor, aby som vystúpil z popola a používal Humorikon, aby sa stal viditeľnejším, pokiaľ mi moje zdravie slúži a môj pozemský život neskončí.   
                                                        Ďakujem vám za rozhovor!

Redakcija Šipka
Rozhovor tiež viedla zo slovenského prekladu: Ana ČasarAdministrator ШИПАК

0 коментара:

Шипак, Београд.Сва права су задржана!Дизајн блога Игор Браца Дамњановић. Омогућава Blogger.